Thực hiện phong trào thi đua “6 nhất” trong đối tượng là thanh niên, công nhân lao động trẻ.

       Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công ty 30/11 và phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch cuối năm 2015. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động sản xuất công tác góp phần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của đơn vị và Công ty. Tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động trẻ thi đua nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, an toàn lao động và thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định trong Công ty. Thông qua phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên công nhân lao động trẻ Công ty. Các hoạt động triển khai thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm. BCH Đoàn TNCS HCM Công ty phát động phong trào thi đua “6 nhất” trong đoàn viên, thanh niên công nhân lao động trẻ, như sau: “Chất lượng cao nhất – Sản lượng cao nhất – Sáng tạo nhất – Tiết kiệm nhất – An toàn nhất – Thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định” và Hướng tới các máy thanh niên tại Nhà máy Winesco 6.

     Trong thời gian phát động phong trào thi đua, BCH Đoàn TN sẽ theo dõi tổng hợp đánh giá kết quả triển khai phong trào báo cáo Ban lãnh đạo Công ty tổ chức Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai tốt phong trào và Kỷ luật những đồng chí chưa hoàn thành và vi phạm các điều trên. Định kỳ hàng năm BCH Đoàn theo dõi đánh giá tổng kết báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

      Đề nghị các đồng chí là đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động trẻ nêu cao tinh thần tự giác thực hiện tốt những nội dung trên.

         BCH Đoàn Công ty